Z prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce vyplýva, že slovenskí zamestnávatelia majú na nasledujúci štvrťrok pesimistické náborové plány. Čistý index trhu práce[1] má hodnotu -12 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa Index strmo prepadol o 19 percentných bodov a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o 23 percentných bodov. Po vykonaní sezónneho očistenia dát s cieľom odstránenia vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota Indexu -15 %.

Prieskum sa vykonával za výnimočných okolností vypuknutia pandémie COVID-19. Výsledky prieskumu na tretí štvrťrok 2020 budú pravdepodobne odrážať vplyv celosvetového ohrozenia zdravia a následného hospodárskeho prepadu v mnohých krajinách.

„Následkom epidémie ekonomika zamrzla na viac než dva mesiace. Začalo sa prepúšťať, čo sa prejavilo v miernom náraste nezamestnanosti, no väčšina spoločností sa rozhodla počkať a využiť štátne programy podpory, aby si udržala zamestnancov. Čas ukáže, aké budú podmienky na trhu ich produktov a služieb po skončení núdzového stavu. Na trhu práce budú teraz väčšie zmeny medzi spoločnosťami a súkromnými sektormi a týka sa to stálych zamestnancov, freelancerov, agentúrnych zamestnancov aj cudzincov. Niektoré spoločnosti naberajú nových zamestnancov, aby pokryli výpadky zahraničných pracovníkov. Iné spoločnosti na Slovensku nenachádzajú náhradu za zahraničných špecialistov, remeselníkov, technikov a mechanikov a musia predlžovať dodacie lehoty svojich produktov a služieb, napríklad v stavebníctve. No ako vyplýva z prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce, väčšina zamestnávateľov sa k náboru nových zamestnancov stavia skôr pesimisticky,“ povedala Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko.

Porovnanie podľa odvetví

Zamestnávatelia v šiestich zo siedmich odvetví predpovedajú na tretí štvrťrok 2020 znižovanie počtu pracovných síl. Najslabšie náborové plány hlási Spracovateľský priemysel s veľmi pesimistickým Indexom -28 %. Neutešené vyhliadky vykazuje aj odvetvie Ubytovanie a stravovanie s Indexom -20 %, nasledované odvetviami Ostatné služby s Indexom -14 % a Stavebníctvo s Indexom -12 %. Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom hlási neisté náborové prostredie s Indexom -8 %, Ostatná výroba s Indexom -5 % a Veľkoobchod a maloobchod s Indexom 0 %.

V porovnaní s prechádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia vo všetkých siedmich odvetviach hlásia oslabené náborové plány. Najväčší prepad o 34 percentných bodov hlási Spracovateľský priemysel, o 25 percentných bodov Stavebníctvo a o 23 percentných bodov Ubytovanie a stravovanie. V odvetví Ostatné služby sa Index znížil o 19 percentných bodov a v odvetví Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom o 17 percentných bodov. Výrazný pokles hlásia aj Ostatná výroba a Veľkoobchod a maloobchod, a to o 10 percentných bodov.

Čistý index trhu práce získame tak, že od percenta zamestnávateľov, ktorí predpokladajú nárast pracovných síl, odčítame percento zamestnávateľov, ktorí predpokladajú pokles počtu pracovných síl. V krajinách a oblastiach, kde sa dáta zbierajú minimálne 17 štvrťrokov, sa hodnota Indexu uvádza očistená od sezónnych výkyvov.

V medziročnom porovnaní sa náborové prostredie zhoršilo vo všetkých siedmich odvetviach. Najstrmší prepad o 42 percentných bodov hlási Ubytovanie a stravovanie, nasledované odvetviami Spracovateľský priemysel o 31 percentných bodov a Stavebníctvo o 25 percentných bodov. V dvoch odvetviach – Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom a Ostatné služby – Index oslabol o 24 percentných bodov.

Porovnanie podľa regiónov Zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch očakávajú na nadchádzajúci štvrťrok znižovanie počtu pracovných síl. Najslabšie náborové prostredie hlásia zamestnávatelia na Strednom Slovensku s Indexom -15 % a v Bratislave s Indexom -11 %. Východné Slovensko hlási Index -8 % a Západné Slovensko -10 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch hlásia pokles náborových plánov, predovšetkým na Strednom Slovensku o 19 percentných bodov. V ostatných regiónoch je hlásený pokles Indexu o 18 percentných bodov.

Aj v medziročnom porovnaní sa náborové prostredie výrazne zhoršilo vo všetkých štyroch regiónoch. Strmý prepad o 24 percentných bodov hlási Stredné Slovensko a o 23 percentných bodov Bratislava. Na Západnom Slovensku Index klesol o 22 a na Východnom Slovensku o 18 percentných bodov.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Zamestnávatelia v podnikoch všetkých štyroch kategórií očakávajú na budúci štvrťrok znižovanie počtu zamestnancov. Najslabší trh práce očakávajú veľké podniky s Čistým indexom trhu práce -23 %. Stredné podniky vykazujú Index -11 % a malé podniky Index -8 %. Zamestnávatelia v mikropodnikoch hlásia Index -4 %.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia vo veľkých podnikoch hlásia enormný pokles o 33 percentných bodov a v stredných podnikoch o 22 percentných bodov. Index v malých podnikoch oslabol o 14 percentných bodov a v mikropodnikoch o 7 percentných bodov.

V medziročnom porovnaní sa náborové plány zhoršili vo všetkých štyroch kategóriách. Najväčší pokles až o 41 percentných bodov hlásia zamestnávatelia vo veľkých podnikoch. Stredné podniky vykazujú zníženie o 25 percentných bodov, malé podniky o 16 percentných bodov a mikropodniky o 11 percentných bodov.

Globálny pohľad

Najsilnejší trh práce očakávajú zamestnávatelia v Japonsku (+11%), Indii (+5%), Číne (+3%), Spojených štátoch (+3%) a na Taiwane (+3%). Najslabšie náborové plány hlási Singapur (-28%), Kostarika (-21%), Kolumbia (-19%), Peru (-19%) a Južná Afrika (-17%).