Bratislava, 6. júna 2019 – Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla 1 023 eur a v porovnaní s 1. štvrťrokom minulého roka sa zvýšila o 7,1 %. Nižší prírastok spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa  medziročne zvýšila o 4,6 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 4. štvrťroku 2018 vzrástla o 2,2 %.  Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetviach finančné a poisťovacie činnosti (2 021 eur), informácie a komunikácia (1 886 eur) a dodávka elektriny, plynu a pary (1 817 eur). V desiatich odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (572 eur), ostatných činnostiach (639 eur) a v stavebníctve (707 eur).

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka priemerná nominálna mzda vzrástla vo všetkých odvetviach, relatívne najrýchlejšie vo vzdelávaní (o 13,6 %), umení, zábave a rekreácii (o 11,7 %), verejnej správe a obrane (o 11,3 %) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 10,1 %).

Z pohľadu právnej formy subjektov priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v porovnaní s 1. štvrťrokom 2018 v rozpočtových organizáciách o 13 % na 1 123 eur, príspevkových organizáciách o 11,6 % na 1 190 eur, veľkých podnikoch s 20 a viac zamestnancami o 6,3 % na 1 223 eur a v malých podnikoch do 19 zamestnancov o 4,8 % na 736 eur.

Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1 310 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 777 eur v Prešovskom kraji do 965 eur v Trnavskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 1. štvrťroku 2018 s najvyšším relatívnym prírastkom o 9,3 % v Prešovskom kraji.

Štatistický úrad zverejnil aj informácie o vývoji zamestnanosti. Jej medziročný rast sa podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) oproti 1. štvrťroku 2018 zrýchlil o 0,6 p. b. na 1,8 %. Počet pracujúcich sa tak v absolútnom vyjadrení zvýšil o 45,8 tis. na 2, 59 milióna osôb. Sezónne očistená celková zamestnanosť oproti 4. štvrťroku 2018 vzrástla o 0,3 %, resp. o 8,8 tis. na takmer 2,60 milióna osôb. Po odpočítaní osôb pracujúcich v zahraničí zamestnanosť na území Slovenska vzrástla o 2,6 % na 2, 46 milióna osôb.

Čo sa týka nezamestnanosti, tempo jej poklesu sa v 1. štvrťroku 2019 zmiernilo o 1,3 p. b. na 17,7 %. Počet nezamestnaných podľa VZPS klesol medziročne o 34,3 tis. na 159,8 tis. osôb. Miera nezamestnanosti sa oproti 1. štvrťroku 2018 znížila o 1,3 p. b. na 5,8 %. U mužov klesla o 1,2 p. b. na 5,7 % a u žien o 1,4 p. b. na 6 %. V medzikvartálnom porovnaní (1. štvrťrok 2019 oproti 4. štvrťroku 2018) klesla sezónne očistená nezamestnanosť o 5,5 tis. osôb (o 6,6 %) na 158,2 tis. osôb.

red, 6.6.2019