Viac ako polovica vysokoškolákov a takmer dve tretiny stredoškolákov nemajú po skončení štúdia zamestnanie v odbore, na ktorý sa pripravovali. Vyplýva to zo štatistík webu trendyprace.sk. Táto obrovská disproporcia medzi požiadavkami trhu a vzdelávacím systémom vedie nielen k rastu nákladov firiem na doškoľovacie programy, ale znižujú aj efektivitu a produktivitu práce. Počet takýchto absolventov pritom stále rastie.

Optimálne uplatnenie si do 5 rokov od ukončenia strednej školy nájde len 26 percent mladých ľudí. V prípade vysokoškolákov je to 40 percent. Platí pritom, že najväčší nesúlad v prípade prvej skupiny je v Trenčianskom a Trnavskom kraji, kde si mimo odbor nájde zamestnanie až 66 resp. 64 percent stredoškolákov. Pri absolventoch VŠ sú na tom najhoršie Trnavský a Košický kraj (61 resp 58 %). Tí pritom s výnimkou košickej župy do 5 rokov od ukončenia štúdia pracujú vo väčšej miere na korešpondujúcich pozíciách ako ich starší kolegovia.

Ďalším problémom je fakt, že ľudia s vysokoškolským titulom často v priebehu “prvej päťročnice” pracovnej kariéry obsadzujú pozície, na ktoré je tento stupeň vzdelania nepotrebný. V roku 2012 tvoril podiel tých, ktorí “sedeli na stredoškolskej pozícii” 30 percent, opäť sme však svedkami negatívneho trendu – v súčasnosti ich je už viac ako 35 percent. Najmenej je to v Bratislavskom VÚC (31 %), najviac v trnavskom (44 %).

Ak by sme si mali vybrať odbor, kde po skončení štúdia Slováci a Slovensky pracujú vo svojej profesii, je to zdravotníctvo. Len jeden z desiatich si hľadá iný zdroj obživy, relatívne verní vyštudovanému smeru sú aj teológovia a informatici (zhruba 80 percent ho nemení). Na druhej strane zmysel svojho štúdia by mali zvážiť vysokoškoláci v lesníckych a poľnohospodárskych odboroch (kynológia, poľnohospodárska a lesnícka technika, agrochémia a výživa rastlín, poľovníctvo, vidiecka turistika), ale aj niektoré pedagogické smery (učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy, športová edukológia alebo neslovanské jazyky a literatúry). Ani nie desatina ich po škole začne robiť to, čo vyštudovali.

V prípade ukončeného stredoškolského vzdelania opäť vo vernosti študijnému odboru vynikajú zdravotníci, a to približne rovnako ako ich diplomovaní kolegovia. Na opačnom póle sú absolventi umeleckých smerov ako odevný dizajn, scénické výtvarníctvo, fotograf, umelecký stolár a pod. Len jeden z desiatich si nehľadá prácu mimo odbor.

red, 13.2.2019