Ak sa stretne dobrý mentor so skupinou mladých šikovných ľudí, je z toho svetové prvenstvo. A výrazne uľahčená cesta na prestížne zahraničné školy, čo otvára dvere k úspešnej kariére. Aj takto sa dá pozerať na úspechy, ktoré v globálne súťaži First Lego League s tímom TalentumSAP dosiahla jeho mentorka Angelika Haneszová. Čo si myslí o dnešných žiakoch a čo odporúča pri práci s nimi prezradila v rozhovore pre Simple Talent.

Dnes sa mladí ľudia často označujú za pohodlných, hľadajúcich ľahšiu cestu, za generáciu žijúcu podstatnú časť svojho dňa vo virtuálnom svete, ktorý im nahrádza skutočné reálne zážitky aj interakcie s rovesníkmi. Ako by ste ich charakterizovali vy?

Ah

Dnešná generácia mladých nie je iná, ako predchádzajúca. Len svet, v ktorom žijú, je iný. Sú obklopení informáciami a technikami, ktoré sú pre nás, strednú generáciu, často zložité. No pre nich sú prirodzené, rýchlejšie pochopia nové veci, prirodzenejšie sa vedia orientovať medzi novými vymoženosťami. Virtuálny svet berú ako súčasť reálneho. Využívajú sociálne siete aj na to, aby zdieľali svoje skúsenosti. Považujú za normálne, že ak niečo nevedia, tak si to vyhľadajú na nete. Veď určite tam bude nejaký návod, video ukážka alebo tutorial. A sami aj vytvárajú tieto poznatky.

No treba si uvedomiť, že sú a budú veľké rozdiely medzi tými, ktorí to len sledujú a využívajú a medzi skupinou, ktorá obsah tvorí, rozvíja, riadi. Dôležité je aj z akého rodinného prostredia pochádzajú deti, ako ich usmerňujú rodičia v tom, aby sa vzdelávali, robili niečo užitočné a aký príklad dávajú oni sami.

Dnešná mladá generácia berie virtuálny svet ako súčasť reálneho

Ste mentorkou tímu TalentumSAP, každoročne ho skladáte z novej skupiny žiakov, ktorí sa venujú výskumnému projektu a vývoju lego robotov. Dokázal ste už aj vyhrať celosvetovú First Lego League. Ako vyberáte a motivujete jeho členov, aby vo svojom voľnom čase miesto surfovania po internete pracovali na spoločnom projekte?

V prvom tíme bol môj syn a jeho spolužiaci. Spoločné aktivity a záujem o robotiku z nich vytvoril ozajstných kamarátov a tak vznikol úspešný tím. Keď kvôli vekovému limitu museli skončiť, ďalších členov sme vždy vyberali spolu z kruhu priateľov na základe záujmu a ochoty usilovne pracovať. Nerobíme žiadne psychologické testy, ale zhodou okolností sú to vždy dobrí matematici. Pre nových sú najväčšou motiváciou úspechy a prístup predchodcov. Dôležité je aj to, že bývalí členovia sú s nami v kontakte a ich pochvala po súťažiach je stále najdôležitejšia. Spájať takýto tím je aj pre mňa veľkým zážitkom.

TalentumSAP počas celosvetového finále First Lego League v Talline. Súťaž sa im nakoniec podarilo vyhrať.

Tejto aktivite sa venujete už sedem rokov, ste aj dlhoročná pedagogička. Vidíte nejaký vývoj, zmeny v prístupe mladých ľudí pri riešení problémov a výziev, ktorým musia čeliť?

Prístup detí k problémom môžeme usmerniť, ale predovšetkým musí byť v nich vnútorná motivácia. Vhodnými úlohami, primeranými výzvami sa dajú inšpirovať. Výzvy sú stále väčšie, tímová práca stále komplexnejšia a viac organizovaná. Práca s TalentumSAP je iná ako vyučovanie v škole. Robím to dobrovoľne vo voľnom čase, naše osobné vzťahy s členmi tímu sú iné ako bežný vzťah učiteľa so žiakmi. Byť mentorom takých detí je pre mňa veľká výzva, ale aj veľká príležitosť, zodpovednosť a potešenie.

Naši bývalí členovia dnes študujú elektrotechniku a informatiku na prestížnych britských univerzitách.

Ako im takéto aktivity pomáhajú nielen pri štúdiu, ale aj smerom k ich budúcej kariére? Uľahčujú im výber profesie či hľadanie si uplatnenia po skončení štúdia?

Účasť na medzinárodných súťažiach v nich rozvíja nielen programátorské a odborné zručnosti, ale aj sebavedomie pri riešení problémov a prezentačné zručnosti. Na základe skúseností viem, že tieto aktivity určite hrajú rozhodujúcu rolu pre ich budúcu kariéru. Naši bývalí členovia dnes študujú elektrotechniku a informatiku na prestížnych britských univerzitách. Podľa ich vyznania skúsenosti zo súťaží v tíme TalentumSAP boli kľúčové pre výber študijného smeru a prijatie na tieto školy. Verím, že z nich budú úspešní odborníci, ktorí svoje vedomosti a talent využijú pre tvorbu dobrých vecí.

Dopyt po IT odborníkoch, ale aj absolventoch iných technických škôl je obrovský. Čo by sa malo zmeniť v prístupe k deťom, aby si vyberali tieto študijné smery na úkor možno menej náročných, ale zároveň aj menej perspektívnych študijných odborov?

Predovšetkým je potrebné posilniť vyučovanie prírodovedných predmetov. A to nielen zvýšením počtu vyučovacích hodín, ale aj zmenou metód vyučovania a inováciou obsahu týchto predmetov. Formou záživného bádateľského vyučovania rozvíjať kreativitu a logiku detí, viesť ich k tomu, aby boli náročné predovšetkým voči sebe a smelo vyberali rozvíjajúce sa moderné odbory. Je to veľká úloha škôl aj rodičov, aby im hodnoverne ukázali perspektívne cesty.

Keby ste mohli zhrnúť svoje skúsenosti s práce s mladými ľuďmi do piatich kľúčových odporúčaní, čo by ste do nich dali?

  • Vytvoriť viac príležitostí, aby sa mladí ľudia s podobným záujmom mohli stretnúť a komunikovať
  • Dať im úlohu a priestor, aby to mohli riešiť
  • Nechať ich realizovať svoje nápady, nezasahovať do ich myšlienok
  • Pomôcť im kontaktovať sa s odborníkmi, posunúť ich v odborných vedomostiach
  • Pochváliť ich výsledky a tešiť sa s nimi :-)

Angelika Haneszová so svojimi zverencami po vyhlásení víťazov svetového finále First Lego League.

red, 18.7.2018