V roku 2019 sa mení viacero dôležitých vecí, parametrov a pravidiel, ktoré sa dotýkajú miezd zamestnancov. Vybrané novinky nájdete v stručnej podobe nižšie.

MINIMÁLNA MZDA pre rok 2019 predstavuje 520 €. Pre jednu odpracovanú hodinu je to 2,989 €.

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA je od 1.1.2019 vo výške 22,17 eura mesačne alebo 266,04 eura ročne (22,17 eur x 12 mesiacov), a to na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa. Od 1.4.2019 bola schválená dvojnásobná suma daňového bonusu na dieťa, a to vo výške 44,34 eura mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku. Poslednýkrát je možné uplatniť túto dvojnásobnú sumu daňového bonusu v kalendárnom mesiaci, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku. Daňový bonus na dieťa vo výške 44,34 eura je možné uplatniť si prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019, aj pre to dieťa, ktoré v tomto mesiaci dovŕši šesť rokov veku.

Nakoľko je od 1.1.2019 výška minimálnej mzdy 520 eur, nárok na daňový bonus vzniká daňovníkovi, ak jeho ročné príjmy dosiahnu minimálne sumu 3 120 eur a viac. Ak si daňový bonus uplatní otec, nemôže si ho uplatniť súčasne aj matka dieťaťa. V prípade, ak sa daňovníci nedohodnú, kto z nich si uplatní nárok na daňový bonus na dieťa, nárok sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Oslobodenie 13. A 14. PLATU od dane z príjmov, sociálneho a zdravotného poistenia: všetky oslobodenia 13. a 14. platu od dane z príjmov, sociálneho poistenie a zdravotného poistenia sa vzťahujú maximálne na sumu 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov. Vyplácaný 13. alebo 14. plat musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca.

tabulka mv1

Poznámka: Informácie o neplatení dane z príjmov, sociálneho poistenia alebo zdravotného poistenia uvedené v tabuľke sa vzťahujú na mzdu (13. alebo 14. plat) vo výške najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov. Časť mzdy (13. alebo platu) presahujúca sumu 500 eur vždy podlieha dani z príjmov, sociálnemu poisteniu a aj zdravotnému poisteniu.

Zdaniteľná mzda (základ dane pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti) sa teda pri 13. plate a 14. plate vypočítava nasledovným spôsobom: hrubá mzda – časť hrubej mzdy oslobodená od dane – zdravotné poistenie – sociálne poistenie. Až výsledok tohto výpočtu sa vynásobí sadzbou dane z príjmov a vypočíta sa samotný preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti.

MZDA A CENA PRÁCE ZAMESTNÁVATEĽA PRI VYPLATENÍ 13. PLATU V ROKU 2019 A 2020

Pri vyplatení 13. platu v roku 2019 a v roku 2020 sa zo mzdy platí len sociálne poistenie, a to z plnej výšky vymeriavacieho základu pre jeho výpočet, teda z hrubej sumy trinásteho platu. Oslobodenie v sume najviac 500 eur sa v týchto rokoch vzťahuje na daň z príjmov a zdravotné poistenie. Vypočítavajú sa ustanoveným spôsobom len z časti trinásteho platu prevyšujúcej sumu 500 eur.

tabulka mv2

MZDA A CENA PRÁCE ZAMESTNÁVATEĽA PRI VYPLATENÍ 14. PLATU V ROKU 2019 A NESKÔR

Pri vyplatení 14. platu v roku 2019 a v neskorších rokoch sa z časti mzdy nepresahujúcej sumu 500 eur neplatí daň z príjmov, sociálne poistenie a ani zdravotné poistenie. Len časť mzdy (14. platu) presahujúca túto sumu sa stáva predmetom dane z príjmov a vymeriavacím základom pre zdravotné poistenie a sociálne poistenie zamestnanca a aj jeho zamestnávateľa.

tabulka mv3

Prvýkrát má byť 13. plat, ako letná odmena, vyplatený v júni (za májové mzdy) tohto roka,plat má byť vyplatený v decembri (novembrové mzdy). Na oslobodenie týchto platov od daní a odvodov budú musieť byť splnené viaceré podmienky. Pri 13. plate bude musieť zamestnanec odpracovať vo firme nepretržite dva roky. Ak ide o pracovníka, ktorý odpracoval vo firme štyri roky, v decembri môže dostať 14. plat, ale podmienkou bude, aby dostal predtým aj 13. plat. Ak aspoň jedna z uvedených podmienok nie je splnená, nárok na oslobodenie tejto mzdy nevznikne. Pri súbehu výplaty mzdy od dvoch a viacerých zamestnávateľov suma oslobodenia tejto mzdy nesmie prekročiť 500 eur od všetkých zamestnávateľov.

red, 10.1.2019